Algemene voorwaarden 2021

Algemene voorwaarden van Gedrag & Voeding Advies Centrum DIO

Algemene voorwaarden
Artikel 1: definities
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– hondenschool: Gedrag & Voeding Advies Centrum Dio
– cursist: degene die met zijn of haar hond deelneemt aan de cursussen van de hondenschool;
– instructeurs: medewerkers en vrijwilligers van de hondenschool die de cursussen verzorgen;
– deze voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van Gedrag & Voeding Advies Centrum Dio

Artikel 2: toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Gedrag & Voeding Advies centrum Dio en de cursist waarop de hondenschool deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

Artikel 3: aangaan van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst tussen de hondenschool en de cursist wordt schriftelijk aangegaan door middel van het invullen van een inschrijfformulier.
3.2 De cursist verklaart door middel van ondertekening dan wel het elektronisch verzenden van het inschrijfformulier kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee nadrukkelijk in te stemmen.
3.3 De hondenschool alsmede haar instructeurs hebben het recht cursisten (zowel hond als eigenaar) voor aanvang van of tijdens te cursus te weigeren indien:
a) het cursusgeld niet tijdig en volledig is voldaan, dit dient de eerste les contant te worden voldaan.
b) de hond naar het oordeel van de hondenschool dan wel haar instructeurs ontoelaatbaar agressief of onhandelbaar gedrag vertoont;
c) de cursist (zonder overleg) correctiematerialen toepast of ander dieronvriendelijk gedrag vertoont jegens de eigen of anderen hond(en);
d) de cursist de cursus verstoort;
e) de cursist een substantieel deel (meer dan 50%) van de cursussen afwezig is.
3.4 De cursist is verplicht zijn of haar hond die deelneemt aan groepslessen in te enten, maar bij voorkeur te titeren.

Artikel 4: betaling
4.1: Betalingen van de cursussen vinden uitsluitend plaats contant. Gebeurd dit niet dan kan de cursist de toegang tot de cursus geweigerd worden.
4.2: Betalingen van de sessie gedragstherapie vinden uitsluitend plaats per factuur, met een betalingstermijn van 7 dagen.
4.3 Indien betaling van de cursus niet binnen de daartoe gestelde termijn heeft plaatsgevonden, worden administratiekosten in rekening gebracht, welke kosten minimaal worden vastgesteld op een bedrag ad € 20,-.
4.4 De reeds betaalde les en cursusgelden worden niet gerestitueerd, ongeacht de reden van het verzoek.

Artikel 5: annulering van cursussen
5.1 De cursusdata, tijden, plaats en tarieven zijn onder voorbehoud.
5.2 De hondenschool behoudt zich het recht voor de cursusdata, tijden en tarieven te wijzigen.
5.3 De cursisten hebben in het geval als omschreven in artikel 5.2. het recht hun inschrijving te annuleren (minus 20,- euro administratie kosten) tot uiterlijk zeven dagen nadat de wijziging bekend is gemaakt.
5.4 Wanneer we i.v.m. het corona virus aan niet meer dan 3 of 4 mensen tegelijkertijd mogen lesgeven, zullen wij dit organiseren door zowel de grote van de groepen, als de les duur te
halveren.
5.5 Wanneer er i.v.m. de maatregelen rondom het corona virus helemaal geen groepslessen (met minimaal 3 personen) meer gegeven mogen geven, kunnen we ervoor kiezen om de lessen on hold te zetten.
5.6 Indien de lessen on hold zijn gezet, worden de overige lessen zodra de maatregelen het weer toelaten wel weer gegeven, het kan echter zo zijn, dat dit op een andere dag/tijd zal zijn. Kan de cursist dan niet deelnemen, dan wordt er geen cursusgeld geretourneerd.

Artikel 6: huisregels
6.1 Het is verboden dat de honden op het trainingslocatie zich ontlasten. In voorkomend geval is de cursist verplicht de ontlasting van zijn of haar hond op te ruimen, bij gebreke waarvan de cursist de deelname aan de cursus kan worden ontzegd.
6.2 De cursist die deelneemt aan de groepslessen dient vijftien jaar of ouder te zijn. (anders onder begeleiding van een volwassenen)
6.3 Indien de hond van de cursist ziek is, dient de cursist dit voorafgaand aan de cursus aan de instructeur door te geven, zodat besmetting kan worden voorkomen. De instructeur kan de hond en de cursist de deelname aan de cursus ontzeggen indien het gevaar van besmetting groot is.
6.4 Loopse honden worden toegelaten tot de cursus.
6.5 Alle rassen en niet rassen zijn bij ons meer dan welkom!
6.6 Cursisten onder invloed van Alcohol en/of Drugs worden niet toegelaten. Bij gebreke wordt de cursist de deelname aan de cursus ontzegd.

Artikel 7: aansprakelijkheid
7.1 De hondenschool noch haar instructeurs zijn aansprakelijk te stellen voor schade in de breedste zin des woords en/ of letsel opgelopen voor, tijdens of na de cursussen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.
7.2 De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade in de breedste zin des woords die zijn of haar hond veroorzaakt aan de hondenschool, de instructeurs, de overige cursisten, de honden van mede cursisten of trainers en derden. De cursist dient zelf WA verzekerd te zijn, ook voor zijn of haar hond.
7.3 Deelname aan de cursussen is geheel op eigen risico.

Artikel 8: geschillen
8.1 Op alle overeenkomsten die de hondenschool sluit is het Nederlandse recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen de hondenschool is gevestigd.

Artikel 9: wijziging voorwaarden
9.1 De hondenschool is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. De hondenschool zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de cursist toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens cursist in werking zodra hem of haar de wijziging is meegedeeld of kenbaar gemaakt.

Gedrag & Voeding Advies Centrum Dio, Stationsstraat 20B, 5151 HB Drunen