Algemene voorwaarden deelname trainingen/gedragstherapie DIO

1. U blijft altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van de hond en de materialen en dient een W.A. verzekering te hebben die eventuele schade dekt. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar!
2. De hond is altijd aangelijnd en wordt nooit onbeheerd alleen gelaten. Wanneer de hond los is blijft u zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw hond, dus wanneer uw hond schade toebrengt aan een andere hond komen eventuele dierenartskosten voor uw eigen rekening.
3. Met een loopse teef mag u gewoon trainen, wel even melden voor de training/therapie begint.
4a. Ruw optreden tegen de hond (slaan, schoppen enz.) is niet toegestaan en zal dan ook leiden tot beëindiging van de samenwerking.
4b. Het gebruik van slipkettingen en prikbanden, is ten strengste verboden, net als het gebruik van stroombanden en dergelijke.
5. Een goed resultaat is mede afhankelijk van uw eigen inzet, niet alleen tijdens de trainingen/therapie, daarom geeft DIO geen garantie op het resultaat.
6. DIO is ten alle tijde gevrijwaard van ongeval en/of schade toegebracht aan derden door u of uw hond.
7. DIO behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, cliënten te weigeren of van verdere deelname uit te sluiten.
8. Het kan zijn dat de kans op slagen van een goede baas/hond relatie zeer klein is, DIO houdt zich eraan dit bijtijds te melden aan de desbetreffende cursist.
9. Het kan zo zijn dat er tijdens de cursussen/gedragstherapie foto’s gemaakt worden, deze kunnen zonder het vragen van extra toestemming worden ingezet voor publicatie op internet, website, facebook, foldermateriaal en andere commerciële doeleinden.
10. Indien u zich heeft opgegeven voor een (privé)les of cursus en u besluit toch niet deel te nemen, dan dient u dit uiterlijk 4 dagen van te voren aan ons kenbaar te maken. Gebeurd dit echter niet dan wordt het volledige cursus bedrag door ons in rekening gebracht, u dient dit te voldoen.

Gedragstherapie en trainingsafspraken:
1. Mijn taak is een begeleidende taak, ik adviseer en ondersteun.
2. In onderling overleg spreken we af waar en wanneer de persoonlijke training plaatsvindt.
3. De lesduur wordt per 1 uur afgesproken.
4. Voor training/therapie 20 km buiten Drunen wordt € 0,50 p/km. in rekening gebracht.
5. U wordt geacht op tijd te zijn en de hond goed uitgelaten te hebben.
6. Bent u fysiek niet in staat om een oefening uit te voeren, overleg dan even of het op een andere manier kan.
7. De hond moet gezond zijn, anders kan de les niet doorgaan.
8. Mocht u de afspraak willen verzetten, dan kunt u dat uiterlijk 24 uur van te voren doorgeven. Bij niet tijdig verzetten wordt de afspraak doorberekend.
9. Indien door weersomstandigheden, ziekte of overmacht de afspraak niet doorgaat, wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Dit wordt gedaan via de mail of de telefoon/voicemail. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.
10. Voor het annuleren van gemaakte therapieafspraak wordt € 10,00 annuleringskosten in rekening gebracht, tenzij u dit 48 uur van te voren doorgeeft.
11. Er wordt bij voorkeur per factuur afgerekend. Deze kunt u voldoen via bankrekeningnummer 1201 16 162 ter attentie van Hondengedragstherapie DIO te Drunen. In onderling overleg is het mogelijk de betaling contant te voldoen.
12. Zowel puppy- als vervolgcursussen dienen voor de 1e les van de cursus volledig betaald te zijn.

* Het auteursrecht van het cursusmateriaal berust bij DIO. Het materiaal mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande, schriftelijke toezegging van DIO.

Terug naar Contact